Semalt bilen goralyň: Internet galplygy nähili işleýär

Internetde kezzaplygyň amala aşyrylýan birnäçe görnüşi bar. Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy web sahypasynda internet galplyklarynyň birnäçe görnüşine ünsi çekdi. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Lisa Mitçel onlaýn hüjümlerden goralmagyňyz üçin käbirlerini gysgaça ara alyp maslahatlaşdy.

Maýa goýum teklipleri

Bu, kanuny birbraçylaryň belli bir aksiýa maýa goýmaga yrmak üçin telefon arkaly müşderiler bilen habarlaşýan prosesi. Şeýle hem, ogurlyk maksady bilen maýadarlara ikitaraplaýyn habar býulletenlerini ulanýan kezzaplary özüne çekdi.

Umumy shemalar

Bu, gaty az girdeji bilen uly girdeji gazanyp boljakdygyny görkezýän tötänleýin adamlara e-poçta ibermegi öz içine alýar. Iň meşhur Nigeriýada galplyk bolup, kynçylyk çekýän adamdan iberilen e-poçta hasabyňyza käbir serişdeleri geçirmek üçin kömegiňizi talap edýär. Aldawçy, bank hasabyňyzy pul geçirmek üçin ulanmagy teklip edýär, bu hakykatdanam olaryň maksady sizi sim töleglerinden we salgytlaryndan aldamakdyr. Olaryň duzagyna düşseňiz, ähli ösen serişdeleri ýitirersiňiz.

Maýa goýum maslahaty

Bu onlaýn habar býulletenleriniň ýazyjylarynyň we maýa goýum kompaniýalarynyň bilelikdäki tagallasy bilen ýüze çykýar. Maýa goýum kompaniýalary bu ýazyjylara belli bir kompaniýa maýa goýmagy goldaýan maglumatlary ýazyp bilmekleri üçin töleýärler. Mundan başga-da, teklipleri üçin tölenýändiklerini mälim etmeýärler. Bu, potensial inwestoryň maýa goýum kararlaryny kabul edende bitarap hasaplaýan ikitaraplaýyn maglumatlary emele getirýär.

Auksion galplyklary

Bu onlaýn söwda dükanlaryny öz içine alýar. Esasan dört görnüşde ýüze çykýar. Ilki bilen satyjy ähli pullary alyjylardan alýar, ýöne harydy asla eltip bermeýär. Ikinji ýol, satyjynyň bahasy mahabatlandyrylan önümden pes bolan önümi berýän ýeri. Bu ýagdaýda has köp alyjy çekmek maksady bilen önüm hakda nädogry maglumat berýär. Müşderi has köp pul töleýär. Üçünji ýol, gowşuryş möhleti barada ýalan sözlemegi öz içine alýar. Soňra satyjy görkezileninden giç berýär. Netijede, satyjy alyjynyň kararyna täsir edip biljek möhüm maglumatlary mälim edip bilmez.

Federal Söwda Komissiýasy we auksion galplygy

Bu, satyjylary bahany ýokarlandyrmak üçin satyjynyň önümine teklip goýup, beýleki gatnaşyjylary kowmak üçin ýokary baha teklip edip, önümi arzan bahadan almak üçin teklipleri yzyna almagy we ahyrky netijede müşderilere kanuny saýtlarda mahabatlandyrylan önümleri alyp biljekdigini ýalan sözleýär. platformanyň daşyndaky arzan baha. Jenaýatçylary yzarlasa, baglanyşýarlar.

Şahsyýet ogurlygy

Pidanyň jikme-jiklikleri sürüjilik şahadatnamasy we kredit kartoçkalary ýaly möhüm zatlary almak üçin ulanylýar. Alnan karzlaryň hemmesi soňra pida tarapyndan tölenýär we amala aşyrylan ýol hereketi jenaýatlary pidanyň taryhynda ýazylýar. Pidany diňe jerime tölemekde gijä galandyklary ýatlanylanda tanap biler.

Balyk tutmak

Hüjüm eden pidany, mysal üçin bank bilen tanyş bolan kanuny şahsyýet hökmünde görkezip, gizlin şahsy maglumatlary bermäge ynandyrýar.

Kiber yzarlamak

Bu adama elektron görnüşde haýbat atmagy göz öňünde tutýar. E-poçta, internet ýa-da beýleki elektron serişdeleri ulanmak arkaly edip bolýar.

mass gmail